đừng thuê máy photocopy nếu bạn chưa xác định 4 bước sau: